Aanmelden

Voedselpakketten die door de voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.

Ter bepaling of ondersteuning door de voedselbank kan worden toegekend worden criteria gehanteerd. Voedselbank Midden Twente volgt hierin de richtlijnen zoals deze door de landelijke voedselbank organisatie zijn opgesteld.

Het is de bedoeling dat vooraf duidelijk wordt hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Het is immers erg belangrijk dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Er zal periodiek getoetst worden (minimaal twee maal per jaar) of de hulp nog steeds noodzakelijk is.

Manieren van aanmelding:
1. Aanmelding door een hulpverlenende instantie
2. Aanmelding zonder tussenkomst van een hulpverlenende instantie.

1. Aanmelding door een hulpverlenende instantie
Mensen die mogelijk in aanmerking komen voor ondersteuning door de Voedselbank Midden-Twente kunnen worden aangemeld door één van de hulpverlenende instanties ( zoals Algemeen maatschappelijk werk Carint-Reggeland, Humanitas Onder Dak, Leger des Heils, Mediant, Wijkracht, Jarabee, e.a.). Ook bewindvoerders kunnen een aanmelding doen. Zij doen een inkomenstoets en vullen het aanvraagformulier in. Door het insturen van het aanvraagformulier stellen zij zicht garant voor de juistheid van de ingevulde gegevens.

Bij het beoordelen van de aanvraag volgt Voedselbank Midden Twente de richtlijnen van de landelijke voedselbank organisatie. Hierbij worden de inkomsten verminderd met de onvermijdbare vaste lasten. Het overblijvende normbedrag mag voor de eerste persoon in een huishouden niet hoger zijn dan € 315 per maand, voor elke volgende persoon in het huishouden wordt dit normbedrag verhoogt met € 115.

De op het aanvraagformulier aangegeven schuldenlast betreft het bedrag dat aantoonbaar maandelijks als schuldaflossing moet worden betaald.

Toeslagen voor persoonlijke kosten voor internet, telefoon, verzekeringen (incl. eigen risico) persoonlijke verzorging en vervoer worden als vast verrekenbaar bedrag meegenomen zoals aangegeven in de richtlijnen van de overkoepelende organisatie Voedselbanken Nederland. Indien er kosten worden opgevoerd bij “overig” dan worden deze alleen in de berekening mee genomen als er een specificatie van deze kosten bij “ruimte voor toelichting” wordt vermeld.

2. Aanmelding zonder tussenkomst van een hulpverlenende instantie
Wie niet bij een hulpverleningsinstantie bekend is, kan zichzelf per email aanmelden: 

aanmelden@voedselbankmiddentwente.nl

In de email moeten naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager worden vermeld, en een korte vermelding van de reden van aanvraag.

Wie niet de beschikking heeft over email, kan ook telefonisch contact opnemen via 06 8322 7284.

Wanneer een aanvraag is ontvangen, wordt door een intaker van de voedselbank contact opgenomen, die vervolgens de inkomenstoets uitvoert en de aanmelding verzorgt.

Aanvraagformulier

Er zijn twee versies:

A. Een Excell-bestand waarin de gegevens worden ingevuld en waarin de totalen automatisch worden berekend. Dit bestand slaat u op in een eigen computerbestand en vervolgens verzendt u dit via email naar ons toe.

B. Een PDF-bestand dat, na uitprinten, kan worden ingevuld en per post verzonden naar het bij “Contact” aangegeven postadres.

Downloads: